Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Dương Phi Sơn

Bác sĩ tại khoa Siêu âm - Trung tâm Y khoa Medic

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Dương Phi Sơn

Khoa Siêu âm - Trung tâm Y khoa Medic

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Khám tim
2 Siêu âm tim