Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Dương Đăng Hanh

Bác sĩ bệnh viện Gaya Việt Hàn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Dương Đăng Hanh

Bệnh viện Gaya Việt Hàn