Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Đỗ Bình Minh

Bác sĩ phòng khám Ung bướu - Bác sĩ Đỗ Bình Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Đỗ Bình Minh

Phòng khám Ung bướu - Bác sĩ Đỗ Bình Minh