Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Đinh Thị Xương

Giảng viên Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học Bộ môn xét nghiệm - Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế Minh Anh
Bác sĩ Phòng khám đa khoa Minh Anh - Lê Minh Xuân

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Đinh Thị Xương

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh
Phòng khám đa khoa Minh Anh - Lê Minh Xuân

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Đinh Thị Xương

1972: Tốt nghiệp Tá viên Xét nghiệm tại Trường tá viên Xét nghiệm, Thành phố Hồ Chí Minh
1991: Tốt nghiệp Cử nhân Xét nghiệm Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1991: Tốt nghiệp Đại học tại chức ngành Xét nghiệm tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1979: Tốt nghiệp Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại Trường Y tế III - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
1991: Tốt nghiệp Cử nhân Xét nghiệm Trường Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1972: Tốt nghiệp Tá viên Xét nghiệm tại Trường tá viên Xét nghiệm, Thành phố Hồ Chí Minh
1979: Tốt nghiệp Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại Trường Y tế III - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
1991: Tốt nghiệp Đại học tại chức ngành Xét nghiệm tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh