Chức vụ

Các chức vụ của Bùi Thị Phụng

Phó trưởng khoa Di truyền học phân tử - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bùi Thị Phụng

Khoa Di truyền học - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh