Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Thị Hạnh Duyên

Bác sĩ tại phân khoa Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Thăm dò chức năng Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Thị Hạnh Duyên

Phân khoa Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Thăm dò chức năng Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Thị Hạnh Duyên

2001: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2011: Tốt nghiệp Cao học tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh