Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Siêu âm 3 chiều
2 Siêu âm 4 chiều
3 Siêu âm màu
4 Khám sản phụ khoa
5 Chụp XQuang
6 Xét nghiệm
7 Chụp xquang