Nhà thuốc tư nhân thành lập năm 2012, nằm trong hệ thống 06 Nhà thuốc tư nhân. Nhân viên có thể sẽ được luân chuyển từ Nhà thuốc này sang Nhà thuốc khác. Quản lý bằng phần mềm Quản lý nhà thuốc GPP và hệ thống camera qua mạng.


Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.