Báo cáo tìm kiếm

Báo cáo tìm kiếm dựa vào lịch sử tìm kiếm của người dùng tại Medicity.

Bản đồ

Báo cáo tìm kiếm các chuyên khoa theo khu vực.

Xem báo cáo

Biểu đồ đường

Báo cáo tìm kiếm theo các chuyên khoa tại khu vực cụ thể.

Xem báo cáo

Bản đồ tròn

Tỷ lệ quan tâm các bệnh của người dùng theo khu vực.

Xem báo cáo